วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ESD-network Seminar ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมสัมมนาเครือข่าย ESD-network Seminar ครั้งที่ ๑ โดยในการสัมมนาครั้งนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education for Sustainable Development: EESD) เป็นหลัก มีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งอยู่ในเครือข่ายการทำงานของศูนย์ฯ ที่มีอยู่เดิม

๑. คุณสาวิตรี ศรีสุข จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


๒. ดร.จงรักษ์ ฐินะกุล จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓. คุณนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์ จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๔. รศ.ประสาน ตังสิกบุตร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๕. ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๖. อ.ดร.วัชราภรณ์ แก้วดี จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๗. อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

๘. อ.ดร.อารยา พละโชติ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

๙. อ.ดร.สายสุนีย์ อุลิศ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐. อ.ลัดดา สุวรรณศิลป์ จาก โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

๑๑. คุณจีระนันทน์ ชะอุ่มใบ จาก มูลนิธิสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)

๑๒. คุณภูวดล น้ำดอกไม้ จาก WWF, Thailand

๑๓. คุณวัฐคณา ทองเรือง จาก Systainability Asia

๑๔. คุณธีระชาติ เจตนิลพันธุ์ จาก World Society for the Protection of Animals

และมีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๔ คน


ที่ประชุม เห็นชอบให้มีการพัฒนาเครือข่ายโดยเน้นการสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน แผนงาน ทรัพยากร และข้อมูลจากการดำเนินงาน และสนับสนุนให้เครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงแนวทางที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายกับเครือข่ายอื่นๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

ที่ประชุมได้กำหนดช่วงเวลาสำหรับการประชุม ครั้งที่ ๒ ในช่วง ปลายเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประสานงานการจัดประชุมครั้งที่ ๒ และเห็นควรให้องค์กรในเครือข่ายผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ในหน่วยประสานงานข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ และประสานงานการจัดประชุมเครือข่าย ทุก ๖ เดือน

ทั้งนี้วาระการประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย

๑. การรายงานความเคลื่อนไหวในการทำงานขององคืกรหรือหน่วยงานต่างๆ

๒. การนำเสนอผลจากการประชุม ศึกษาดูงาน หรือฝึกอบรม ของสมาชิกเครือข่าย (ดร.วัชราภรณ์ แก้วดี และคุณนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์ ได้รับทุนฝึกอบรมจาก Japan Foundation ในด้าน ESD จะร่วมนำเสนอบทเรียนจากการฝึกอบรม)

๓. การพัฒนาแผนงานร่วมกัน


...................

สรุปและเรียบเรียง โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น