วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนะนำองค์กรในเครือข่าย ๑: สมาคมสร้างสรรค์ไทย /ตาวิเศษ

สมาคมสร้างสรรค์ไทย /ตาวิเศษ (Thai Environmental and Communitiy Development Association)สมาคมสร้างสรรค์ไทยเปิดตัวต่อสังคมครั้งแรก ในปีพ.ศ. 2527 และใช้โลโก้ “ ตาวิเศษ ” เป็นทั้งสัญลักษณ์ขององค์กร ( Group symbol) และ โลโก้ที่ใช้ในการรณรงค์( Project logo) โดย คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย ซึ่งมาจากการระดมสมอง หาแนวทางการรณรงค์เรื่อง “ ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ” โดยสังเกตจากลูกๆ ว่าเด็กๆชอบดูการ์ตูน จึงเกิดความคิดจะทำโฆษณาเป็นการ์ตูน พร้อมกับหาโลโก้ ( Logo) ที่จะเป็นตัวนำ เพื่อว่า ในอนาคต 20 ปี 30 ป้างหน้า ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอะไรก็ยังสามารถนำโลโก้นี้ไปใช้ได้


สมาชิกชมรมสร้างสรรค์ไทยสมัยเริ่มก่อตั้ง ได้แก่

1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

3. บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด

4. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

6. บริษัท เอส.เอส.ซี.บี. ลินตาส จำกัด

7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

8. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5

9. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ( ทีวีสีช่อง 7 )

10. สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ของ อ.ส.ม.ท.

11. บริษัท กมลสุโกศล จำกัด

12. บริษัท เสริมสุข (เป๊ปซี่) จำกัด

13. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

14. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด

15. บริษัท ซิว-เนชั่นแนล จำกัด

16. บริษัท สยามกลการ จำกัด

17. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ (โคคา-โคลา) จำกัด

18. บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

19. บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ( ทีวีสีช่อง 3 )10 ปีแรกของตาวิเศษ เป็นการทำงานตามความต้องการ และการเรียกร้องของชุมชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน รวมทั้งข้อเสนอจากบุคคลทั่วไป” ทั้งนี้ การทำงานของตาวิเศษ ไม่ใช่การทำงานแทนผู้เรียกร้อง แต่ทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวก ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงวางแนวทางในการทำงาน โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนหรือองค์กรในพื้นที่ และวางเป้าหมายให้ชุมชนหรือองค์กรเหล่านั้น สามารถทำงาน

ปัจจุบัน ตาวิเศษ หรือสมาคมสร้างสรรค์ไทย ก็ยังคงทำหน้าที่ในการประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา ร่วมวางแนวทางในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตให้แก่โรงเรียน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน หรือองค์กรในท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นความรู้สึกของการร่วมเป็นเจ้าของ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน และท้องถิ่น ตลอดจนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้สนใจที่เป็นกลุ่มโรงเรียน บริษัท ห้างร้าน รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้แก่บุคคลทั่วไปหันมาร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่รโครงการ

เป้าหมายของตาวิเศษ คือการสร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชน จนถึงรุ่นผู้ใหญ่ ซึ่งต้องอาศัยการปลูกฝังจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้นโครงการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นหัวใจของการรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

กระบวนการสำคัญของการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ก็คือ การจัดกระบวนการให้เด็กๆและกลุ่มบุคคลที่เราสื่อสารด้วยนั้นรู้ว่า ทุกคนมีส่วนในการสร้างมลพิษ และชี้ให้เห็นปัญหาตลอดจนแนวทางแก้ไข ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และสื่อเรียนรู้เพื่อการรณรงค์ในโครงการต่างๆของตาวิเศษ ซึ่งสื่อที่ตาวิเศษเคยจัดทำภายใต้โครงการฯ ต่างๆ ในอดีตเช่น คู่มือ แผ่นพับโปสเตอร์ ฯลฯ ซึ่งให้ข้อมูลที่มาของปัญหา และแนวทางในการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นคู่มือแยกขยะในโรงเรียน แผ่นพับแยกแก้วใบปลิวร่วมใจทำไทยให้สะอาด คู่มือการใช้น้ำ ฯลฯ เอกสารทั้งหมดเป็นการย่อยข้อมูลจากนักวิชาการนำมาเรียบเรียงให้อ่านเข้าใจง่ายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะรณรงค์ ส่วนในปัจจุบัน ตาวิเศษมุ่งเน้นการสื่อสาร รณรงค์ผ่านเว็ปไซด์ www.magiceyes.or.th บทความสื่อสิ่งพิมพ์ และละครวิทยุ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานเอกชนต่างๆ รวมทั้ง ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนในการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ

ปัจจุบัน ตาวิเศษ หรือสมาคมส้างสรรค์ไทยประกอบด้วย บริษัทสมาชิกดังต่อไปนี้

1. บริษัท กรีนสปอต จำกัด

2. สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

6. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

7. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

8 . บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

9. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

10. กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย

11. สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.

12. บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

13. บริษัท โลว์ จำกัด

14. บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด 1

15. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

16. บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

17. บริษัท ปูนซิเมนต์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
 

2 ความคิดเห็น:

  1. http://eesdnetworkthailand.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

    ตอบลบ
  2. เป็นองค์กรที่ดีมากๆ เคยติดปากคนไทยมาช้านาน

    ตอบลบ